Belangrijke formaliteiten bij verhuur van boxen

Opgelet voor ondernemingen die paardenboxen verhuren: Zorg dat deze activiteit voorzien is in het maatschappelijke doel en neem een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder rubriek “93.11 exploitatie van sportaccomodaties” en/of code "96.09501 pensions voor huisdieren".

Een onderneming kan enkel een vordering tot betaling instellen wanneer die gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wanneer dat niet het geval is dan zal de rechtbank de vordering onontvankelijk verklaren. Hiermee wordt zowel oneerlijke concurrentie als zwartwerk bestreden.

Wie paardenboxen verhuurt, moet een inschrijving nemen in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “93.11 exploitatie van sportaccomodaties”. Dit vloeit voort uit art. 14 van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen:

"Art.14. Elk op verzoek van een handels- of ambachtsonderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds net ondernemingsnummer.
Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsemmer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van de vordering te bewijzen.
Indien de handels- of ambachtsonderneming haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn of indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, verklaart de rechtbank de vordering van ambtswege onontvankelijk."

 
Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die onderneming eveneens onontvankelijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.
 

Wanneer een handelaar geen inschrijving heeft in de kruispuntbank voor de activiteit waarvoor hij sommen vordert, of die activiteit is niet voorzien in het maatschappelijk doel van de onderneming, dan kan men dus met succes de vordering laten afwijzen bij gebrek aan hoedanigheid. De rechtbank zal de vordering onontvankelijk verklaren.

Dit geldt uiteraard ook voor ondernemingen zonder ondernemingsnummer en a fortiori voor zwartwerkers zonder inschrijving. Deze zullen geen ontvankelijke vordering tot betaling kunnen instellen.
De exceptie van onontvankelijkheid dient in limine litis opgeworpen te worden, dus voor elke andere exceptie of verweer.

De activiteit “93.11 exploitatie van sportaccomodaties” en/of code "96.09501 pensions voor huisdieren" moet ingeschreven staan als "commerciële of niet-commerciële activiteit" op het niveau van de vestigingseenheid. Of deze activiteit reeds geregistreerd is voor uw onderneming, kunt u verifiëren via de KBO Public Search website.

U dient bij de algemene gegevens van uw onderneming verder door te klikken naar de gegevens van de vestigingseenheden. De BTW-en/of RSZ-activiteiten, zichtbaar op het niveau van de onderneming zijn hier niet relevant.

Indien de activiteit niet ingeschreven staat, dient u zich wenden tot een erkend ondernemingsloket naar keuze om de activiteit te laten toevoegen als commerciële of niet-commerciële activiteit.

 

bron: Paarden.Vlaanderen

Vraag uw gratis schatting aan
Blijf op de hoogte